Wijnand Bredewold               ︎
Silence, the spot of the 24h recording:Fieldrecording 18-19 may 2021 24h, 24 tracks:Silence, the tree of the 24h recording:


Aerial photo:Audiomoth (audio logger):Silence

24h Soundscape

National Park Dwingelderveld 52°49'07.1"N 6°24'08.3"E

The quietest area
The Dwingelderveld is known as “The quietest area” in the Netherlands. The vast silent heather of the Dwingelderveld is one of the last areas with undisturbed horizon, where darkness at night is still real darkness and where are no sounds of nature drowned out by highways, railwaysor other sound sources.
The recordings were recorded on May 18and 19 2021. For example, you can hear how it sounds at 4:00 pm or 4:00 am. How quiet it is at times what do you hear? Birds, wind what rustles through the trees, traffic, planes? Listen and find out for yourself!

Silence is a Soundscape-Soundart-Ecology project exploring the acoustic relationships between living organisms, humans and others, and their environment, in a area which is regarded as the quietest area in the Netherlands.

Background
Soundscape ecologists also study the relationships between the three basic sources of sound that makes up the soundscape: the sources used by organisms generated are called the biophony; those of non-organic natural categories are classified as the geophony, and those produced by people, anthroponia.
Increasingly, soundscapes are dominated by a subset of anthropophony (sometimes referred to in older, more archaic terminology as 'anthropogenic noise'), or technophony, the overwhelming presence of electromechanical noise. This subclass of noise pollution or disturbance can have a negative effect on a wide variety of organisms. Variations in soundscapes resulting from natural phenomena and human efforts can have far-reaching ecological effects, as many organisms are evolved to respond to acoustic signals originating primarily from are of undisturbed habitats.

Soundscape ecologists use recording equipment, audio tools and elements of traditional ecological and acoustical analyzes to determine the structure of soundscapes to study. Soundscape ecology has the current understanding of ecological deepens problems and deepens visceral connections to ecological data established. Preserving natural soundscapes is now a recognized conservation goal.

Het stilste gebied
Het Dwingelderveld is bekend als “Het stilste gebied” van Nederland.
[Bron: Natuurmonumenten] De uitgestrekte grote stille heide van het Dwingelderveld is één van de laatste gebieden met een ongestoorde horizon, waar ’s-nachts duisternis nog echt duisternis is en waar de geluiden van de natuur niet worden overstemd door snelwegen, spoorlijnen of andere geluidsbronnen.
De opnames zijn opgenomen op 18 en 19 mei 2021. Zo kan je bijvoorbeeld horen hoe het klinkt om 4 uur 's middags of 4 uur 's nachts. Hoe stil is het op bepaalde momenten, wat hoor je dan? Vogels, wind wat ruist door de bomen, verkeer, vliegtuigen? Luister en ontdek het zelf!

Silence is een Soundscape-Soundart-Ecologie project die de akoestische relaties tussen levende organismen, mens en andere, en hun omgeving weergeeft, in een gebied wat staat aangeschreven als het stilste gebied van Nederland.


Achtergrond
Soundscape-ecologen bestuderen ook de relaties tussen de drie basisbronnen van geluid waaruit de soundscape bestaat: de bronnen die door organismen worden gegenereerd, worden de biofonie genoemd; die van niet-biologische natuurlijke categorieën worden geclassificeerd als de geofonie, en die geproduceerd door mensen, de antroponie.

In toenemende mate worden soundscapes gedomineerd door een subset van antropofonie (soms in oudere, meer archaïsche terminologie aangeduid als 'antropogene ruis'), of technofonie, de overweldigende aanwezigheid van elektromechanische ruis. Deze subklasse van geluidsoverlast of -verstoring kan een negatief effect hebben op een breed scala aan organismen. Variaties in soundscapes als gevolg van natuurlijke fenomenen en menselijke inspanningen kunnen verreikende ecologische effecten hebben, aangezien veel organismen zijn geëvolueerd om te reageren op akoestische signalen die voornamelijk afkomstig zijn van ongestoorde habitats.

Soundscape-ecologen gebruiken opnameapparatuur, audiotools en elementen van traditionele ecologische en akoestische analyses om de structuur van soundscapes te bestuderen. Soundscape-ecologie heeft het huidige begrip van ecologische problemen verdiept en diepgaande viscerale verbindingen met ecologische gegevens tot stand gebracht. Het behoud van natuurlijke soundscapes is nu een erkend instandhoudingsdoel.