Silence

  24h Soundscape

  National Park Dwingelderveld 52°49'07.1"N 6°24'08.3"E

  Het stilste gebied
  Het Dwingelderveld is bekend als “Het stilste gebied” van Nederland.
  [Bron: Natuurmonumenten] De uitgestrekte grote stille heide van het
  Dwingelderveld is één van de laatste gebieden met een ongestoorde
  horizon, waar ’s-nachts duisternis nog echt duisternis is en waar de
  geluiden van de natuur niet worden overstemd door snelwegen, spoor-
  lijnen of andere geluidsbronnen.

  De opnames zijn opgenomen op 18 en 19 mei 2021. Zo kan je bijvoorbeeld
  horen hoe het klinkt om 4 uur 's middags of 4 uur 's nachts.

  Hoe stil is het op bepaalde momenten, wat hoor je dan? Vogels, wind
  wat ruist door de bomen, verkeer,  vliegtuigen? Luister en ontdek het
  zelf!

  The quietest area
  The Dwingelderveld is known as “The quietest area” in the Netherlands.
  The vast silent heather of the Dwingelderveld is one of the last areas
  with undisturbed horizon, where darkness at night is still real darkness and
  where are no sounds of nature drowned out by highways, railwaysor other sound
  sources.

  The recordings were recorded on May 18and 19 2021. For example, you can
  hear how it sounds at 4:00 pm or 4:00 am. How quiet it is at times what do
  you hear? Birds, wind what rustles through the trees, traffic, planes?
  Listen and find out for yourself! 
  Silence is een Soundscape-Soundart-Ecologie project die de akoestische relaties
  tussen levende organismen, mens en andere, en hun omgeving weergeeft, in een
  gebied wat staat aangeschreven als het stilste gebied van Nederland.

  Achtergrond:
  Soundscape-ecologen bestuderen ook de relaties tussen de drie basisbronnen van
  geluid waaruit de soundscape bestaat: de bronnen die door organismen worden
  gegenereerd, worden de biofonie genoemd; die van niet-biologische natuurlijke
  categorieën worden geclassificeerd als de geofonie, en die geproduceerd door
  mensen, de antroponie.

  In toenemende mate worden soundscapes gedomineerd door een subset van
  antropofonie (soms in oudere, meer archaïsche terminologie aangeduid als
  'antropogene ruis'), of technofonie, de overweldigende aanwezigheid van
  elektromechanische ruis. Deze subklasse van geluidsoverlast of -verstoring
  kan een negatief effect hebben op een breed scala aan organismen. Variaties
  in soundscapes als gevolg van natuurlijke fenomenen en menselijke inspanningen
  kunnen verreikende ecologische effecten hebben, aangezien veel organismen zijn
  geëvolueerd om te reageren op akoestische signalen die voornamelijk afkomstig
  zijn van ongestoorde habitats.

  Soundscape-ecologen gebruiken opnameapparatuur, audiotools en elementen van
  traditionele ecologische en akoestische analyses om de structuur van soundscapes
  te bestuderen. Soundscape-ecologie heeft het huidige begrip van ecologische
  problemen verdiept en diepgaande viscerale verbindingen met ecologische gegevens
  tot stand gebracht. Het behoud van natuurlijke soundscapes is nu een erkend
  instandhoudingsdoel.

  Silence is a Soundscape-Soundart-Ecology project exploring the acoustic relationships
  between living organisms, humans and others, and their environment, in a
  area which is regarded as the quietest area in the Netherlands.

  Background:
  Soundscape ecologists also study the relationships between the three basic sources of
  sound that makes up the soundscape: the sources used by organisms
  generated are called the biophony; those of non-organic natural
  categories are classified as the geophony, and those produced by
  people, anthroponia.

  Increasingly, soundscapes are dominated by a subset of
  anthropophony (sometimes referred to in older, more archaic terminology as
  'anthropogenic noise'), or technophony, the overwhelming presence of
  electromechanical noise. This subclass of noise pollution or disturbance
  can have a negative effect on a wide variety of organisms. Variations
  in soundscapes resulting from natural phenomena and human efforts
  can have far-reaching ecological effects, as many organisms are
  evolved to respond to acoustic signals originating primarily from
  are of undisturbed habitats.

  Soundscape ecologists use recording equipment, audio tools and elements of
  traditional ecological and acoustical analyzes to determine the structure of soundscapes
  to study. Soundscape ecology has the current understanding of ecological
  deepens problems and deepens visceral connections to ecological data
  established. Preserving natural soundscapes is now a recognized
  conservation goal.
  05:00-06:00h
  06:00-07:00h
  07:00-08:00h
  08:00-09:00h
  09:00-10:00h
  10:00-11:00h
  11:00-12:00h
  12:00-13:00h
  13:00-14:00h
  14:00-15:00h
  15:00-16:00h
  16:00-17:00h
  17:00-18:00h
  18:00-19:00h
  19:00-20:00h
  20:00-21:00h
  21:00-22:00h
  22:00-23:00h
  23:00-24:00h
  00:00-01:00h
  Scroll down for more info on analysises of the recordings.
  01:00-02:00h
  02:00-03:00h
  03:00-04:00h
  04:00-05:00h
  52°47'15.5"N 6°22'42.7"E Dwingelderveld
  Spectrogram van een opname van 5 minuten, tweedimensionale representatie van geluid, met tijd als de x-as
  en frequentie (kilohertz) als de y-as. De geluidsamplitude wordt gecodeerd door de kleurenschaalintensiteit.

  Spectrogram of a 5-minute recording, two-dimensional representation of sound, with time as the x-axis and
  frequency (kilohertz)
  as the y-axis. The Sound amplitude is encoded by the color scale intensity.
  210518_0025