Silence

24h Soundscape

National Park Dwingelderveld 52°49'07.1"N 6°24'08.3"E

Het stilste gebied
Het Dwingelderveld is bekend als “Het stilste gebied” van Nederland.
[Bron: Natuurmonumenten] De uitgestrekte grote stille heide van het
Dwingelderveld is één van de laatste gebieden met een ongestoorde
horizon, waar ’s-nachts duisternis nog echt duisternis is en waar de
geluiden van de natuur niet worden overstemd door snelwegen, spoor-
lijnen of andere geluidsbronnen.

De opnames zijn opgenomen op 18 en 19 mei 2021. Zo kan je bijvoorbeeld
horen hoe het klinkt om 4 uur 's middags of 4 uur 's nachts.

Hoe stil is het op bepaalde momenten, wat hoor je dan? Vogels, wind
wat ruist door de bomen, verkeer,  vliegtuigen? Luister en ontdek het
zelf!

The quietest area
The Dwingelderveld is known as “The quietest area” in the Netherlands.
The vast silent heather of the Dwingelderveld is one of the last areas
with undisturbed horizon, where darkness at night is still real darkness and
where are no sounds of nature drowned out by highways, railwaysor other sound
sources.

The recordings were recorded on May 18and 19 2021. For example, you can
hear how it sounds at 4:00 pm or 4:00 am. How quiet it is at times what do
you hear? Birds, wind what rustles through the trees, traffic, planes?
Listen and find out for yourself! 
Silence is een Soundscape-Soundart-Ecologie project die de akoestische relaties
tussen levende organismen, mens en andere, en hun omgeving weergeeft, in een
gebied wat staat aangeschreven als het stilste gebied van Nederland.

Achtergrond:
Soundscape-ecologen bestuderen ook de relaties tussen de drie basisbronnen van
geluid waaruit de soundscape bestaat: de bronnen die door organismen worden
gegenereerd, worden de biofonie genoemd; die van niet-biologische natuurlijke
categorieën worden geclassificeerd als de geofonie, en die geproduceerd door
mensen, de antroponie.

In toenemende mate worden soundscapes gedomineerd door een subset van
antropofonie (soms in oudere, meer archaïsche terminologie aangeduid als
'antropogene ruis'), of technofonie, de overweldigende aanwezigheid van
elektromechanische ruis. Deze subklasse van geluidsoverlast of -verstoring
kan een negatief effect hebben op een breed scala aan organismen. Variaties
in soundscapes als gevolg van natuurlijke fenomenen en menselijke inspanningen
kunnen verreikende ecologische effecten hebben, aangezien veel organismen zijn
geëvolueerd om te reageren op akoestische signalen die voornamelijk afkomstig
zijn van ongestoorde habitats.

Soundscape-ecologen gebruiken opnameapparatuur, audiotools en elementen van
traditionele ecologische en akoestische analyses om de structuur van soundscapes
te bestuderen. Soundscape-ecologie heeft het huidige begrip van ecologische
problemen verdiept en diepgaande viscerale verbindingen met ecologische gegevens
tot stand gebracht. Het behoud van natuurlijke soundscapes is nu een erkend
instandhoudingsdoel.

Silence is a Soundscape-Soundart-Ecology project exploring the acoustic relationships
between living organisms, humans and others, and their environment, in a
area which is regarded as the quietest area in the Netherlands.

Background:
Soundscape ecologists also study the relationships between the three basic sources of
sound that makes up the soundscape: the sources used by organisms
generated are called the biophony; those of non-organic natural
categories are classified as the geophony, and those produced by
people, anthroponia.

Increasingly, soundscapes are dominated by a subset of
anthropophony (sometimes referred to in older, more archaic terminology as
'anthropogenic noise'), or technophony, the overwhelming presence of
electromechanical noise. This subclass of noise pollution or disturbance
can have a negative effect on a wide variety of organisms. Variations
in soundscapes resulting from natural phenomena and human efforts
can have far-reaching ecological effects, as many organisms are
evolved to respond to acoustic signals originating primarily from
are of undisturbed habitats.

Soundscape ecologists use recording equipment, audio tools and elements of
traditional ecological and acoustical analyzes to determine the structure of soundscapes
to study. Soundscape ecology has the current understanding of ecological
deepens problems and deepens visceral connections to ecological data
established. Preserving natural soundscapes is now a recognized
conservation goal.
Scroll down for more info on analysises of the recordings.
05:00-06:00h
06:00-07:00h
07:00-08:00h
08:00-09:00h
09:00-10:00h
10:00-11:00h
11:00-12:00h
12:00-13:00h
13:00-14:00h
14:00-15:00h
15:00-16:00h
16:00-17:00h
17:00-18:00h
18:00-19:00h
19:00-20:00h
20:00-21:00h
21:00-22:00h
22:00-23:00h
23:00-24:00h
00:00-01:00h
01:00-02:00h
02:00-03:00h
03:00-04:00h
04:00-05:00h
52°47'15.5"N 6°22'42.7"E Dwingelderveld
Spectrogram van een opname van 5 minuten, tweedimensionale representatie van geluid, met tijd als de x-as
en frequentie (kilohertz) als de y-as. De geluidsamplitude wordt gecodeerd door de kleurenschaalintensiteit.

Spectrogram of a 5-minute recording, two-dimensional representation of sound, with time as the x-axis and
frequency (kilohertz)
as the y-axis. The Sound amplitude is encoded by the color scale intensity.
210518_0025